Enligt förvaltningschefen för Skånes universitetssjukhus, Sus, finns det en diskrepans på 410 miljoner kronor mellan det uppdrag som förvaltningschefen har fått och den budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har föreslagit. Förvaltningschefen har tagit fram förslag på åtgärder för att kunna uppfylla det ekonomiska kravet, men varnar samtidigt för att tillgänglighet och patientsäkerhet kommer att påverkas negativt.

SUS Lund. Foto: jorchr. " href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0.

SUS Lund. Foto: jorchr. CC BY-SA 3.0.

Styret har hela tiden sedan de tillträdde, och även i valrörelsen, kommunicerat att effektiviseringskravet som funnits tidigare ska tas bort.

När styret presenterade sitt budgetförslag i november konstaterade regionstyrelseordförande Henrik Fritzon (S) dessutom att ”den ekonomiska situationen i regionen har förbättrats radikalt de senaste veckorna. Det innebär att för 2015 är det inte fullt så nödvändigt att förstärka med en skattehöjning. Vi klarar lägga fram en budget som innebär att vi kan stoppa alla nedskärningar som var planerade i hälso- och sjukvården samt göra vissa satsningar.”

Styret skickar signaler om att ingenting ska förändras, samtidigt som vi vet att den administrativa bördan som Region Skånes medarbetare möter varje dag, med exempelvis krångliga IT-system och vissa uppgifter som måste registreras flera gånger om i olika system medför att många anställda känner en ökad arbetsbelastning trots att den faktiska patenttiden har minskat över tid.

Allians för Skåne har länge arbetat för att ge sjukvårdspersonalen mer tid för patientnära arbete.

Ett viktigt steg i detta var införandet av förenklingskommissionen, som har samlat ihop omkring 800 förslag på förbättringar som kan underlätta i våra medarbetares arbete. Nu gäller det att implementera förslagen för att långsiktigt säkra en sjukvård som inte kräver årliga skattehöjningar.

Men förenklingskommissionen fick bara fortsätta sitt arbete eftersom alliansen krävde det i budgetdebatten i november. Intresset från styret var lika med noll. Och nu ser vi dessutom att arbetet stannar av på grund av ovilja från Socialdemokraterna och Miljöpartiet att jobba långsiktigt med förbättringsarbetet. Men även om Sus genomför ett stort förenklings- och förbättringsarbete i år så får det inte något större ekonomiskt genomslag under 2015.

Foto: Johan Folin

Foto: Johan Folin

Allians för Skåne föreslog också i höstas att anslå ytterligare 50 miljoner kronor till Hälsoval Skåne utöver ordinarie uppräkningar för framför allt utökad hembesöksverksamhet med särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Detta hade avlastat sjukhusen och inneburit ett minskat tryck värt mer än de 50 miljoner kronor som det hade kostat. Tyvärr avslog styret vårt förslag.

Vi i allians för Skåne kan inte acceptera att en budget redan vid beslutsfattandet är uppenbart omöjlig att följa. För att SUS ska ha en chans att genomföra långsiktiga förbättringsåtgärder och effektiviseringar, och inte syssla med panikåtgärder, behöver Sus en utökad budget för innevarande år.

Eftersom budgetförslaget inte är nedbrutet på divisioner och kliniker är det näst intill omöjligt att på ett vettigt sätt följa upp och kontrollera hur resurserna används. Dessutom innebär det att sjukvårdsnämnden Sus bara blir ett mellanled mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen. Det är slöseri med både tid och pengar.

Allians för Skåne föreslog att chefen för Sus skulle få i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med ett uppdrag nedbrutet på divisioner och kliniker för att göra det möjligt för oss att granska hur Sus använder sina resurser. Det förslaget avslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vi föreslog också att arbetet med att utveckla vården med hjälp av förenklingskommissionen ska intensifieras, så att den blir bättre för patienterna och gör att personalen kan avlastas, samt att förbättringar för de mest sjuka äldre skulle vara i fokus. Även detta avslog styret.

Dessutom föreslog vi att sjukvårdsnämnden Sus skulle anhålla till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden om att 30 miljoner kronor förs över från regionstyrelsens respektive hälso- och sjukvårdsnämndens ofördelade resurser till förvaltningen Skånes universitetssjukvård för att se till så att förenklingskommissionens förslag kan förverkligas fortare.

Även detta avslog Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Till sist ville vi också att nämnden skulle begära att regionstyrelsen undersöker om det är möjligt att göra omfördelningar från andra förvaltningar inom Region Skåne så att sjukvården kan minska sina besparingar. Socialdemokraterna och Miljöpartiet avslog även detta förslag.

Nu har Sus alltså fått en budget som är underfinansierad med flera hundra miljoner kronor, samtidigt som styret har beslutat att inga förbättringar i verksamheten ska göras. Det är mycket oansvarigt.

Stefan Lamme (M)
andre vice ordförande, sjukvårdsnämnd Sus

Ewa Bertz (FP)
ledamot, sjukvårdsnämnd Sus

Niels Paarup-Petersen (C)
ledamot, sjukvårdsnämnd Sus

Tony Rydberg (KD)
ersättare, sjukvårdsnämnd Sus