I dag presenterade Göran Stiernstedt en utredning om hur landsting och kommuner tillsammans ska ta ett större ansvar för att framför allt äldre patienter ska kunna komma hem snabbare från sjukhus, samt ett förslag där betalningsansvaret övergår från landsting till kommun för utskrivningsklara patienter redan efter tre i stället för efter fem dagar.

Den senaste tiden har det uppmärksammats hur äldre far illa i sjukvården, när de får stanna kvar på sjukhuset onödigt länge trots att de är redo att åka hem eller till ett kortidsboende. Den stora bromsklossen i arbetet med att ge äldre en värdig och patientsäker vård är bland annat den uråldriga och stelbenta betalningsansvarslagen som anger att kommunen tar över betalningsansvaret för patienten först fem arbetsdagar efter att hen är utskrivningsklar. Det äventyrar inte bara de äldres hälsa och liv utan medför också att de som behöver vård allra mest trängs undan och nekas vård på grund av överbeläggningar.

– Det är på tiden att den stelbenta betalningsansvarslagen ses över, men det räcker inte att enbart flytta tidsgränsen med två dagar. När det gäller en färdigbehandlad patients rätt att återvända till sitt hem så ska inte lagregler om antalet dagar vara styrande, utan vad som är bäst för patienten, säger Gilbert Tribo (FP), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Jag hoppas att regeringen inser att patientsäkerheten för våra äldre och de patienter som trängs undan äventyras med dagens lag och därför går längre än vad utredningen föreslår. Kommunerna borde ta över betalningsansvaret inom 24 timmar efter det att patienten är utskrivningsklar. Så fungerar det sedan flera år tillbaka i Danmark – och det med goda resultat, avslutar Gilbert Tribo (FP).

Mattias Brage