Svenska kraftnäts indelning av Sverige i fyra elområden 2011 har missgynnat Skåne.

Skåningarna och skånska företag har i avvaktan på att kraftledningen Sydvästlänken ska stå färdig tvingats betala ett högre elpris än i övriga landet. Detta motiveras med att efterfrågan är stor här samtidigt som produktionen är försumbar sedan Barsebäcksreaktorerna stängdes 1999 och 2005. Danmark har dessutom ett fortsatt stort elbehov, vilket Sverige efter en EU-dom 2006 inte har fått fortsätta begränsa på det sätt som gjordes tidigare.

Kraftlös ledning.

Kraftlös ledning.

Elbristen och prisskillnaden är en övergående fas, hävdar Svenska Kraftnät, efter beskedet om att driftsstarten för Sydvästlänken har försenats ett år, till början av 2016.

Riksdagsledamoten Jonas Jacobsson Gjörtler (M) oroas dock över att prisskillnaden inte ska jämnas ut ens när Sydvästlänken står klar.

– Sydvästlänken tillför visserligen effekt till elområde 4, men nu byggs ju den så kallade Nordbaltkabeln till Litauen. Den gör att det kan försvinna effekt ur Sydsverige i samma takt som Sydvästlänken tillför effekt, säger han till Sydsvenskan.

I en interpellation till energiminister Ibrahim Baylan (S) undrar Jonas Jacobsson Gjörtler om regeringen har för avsikt att fortsätta den investeringstakt i elnäten som Alliansregeringen genomförde eller om ambitionerna redan har sänkts till den nivå som gällde 2005.

– Människorna i södra Sverige har inte valt – och har inte heller velat – att Barsebäck skulle avvecklas. Därför är irritationen nu mycket stor över att tvingas betala högre elpriser och således straffas för beslut man aldrig ville ha, fortsätter Jonas Jacobsson Gjörtler.

– Frågan är mycket angelägen, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition. Det finns en utredning som har visat att det går utjämna prisskillnaderna mellan det södra området och det som Stockholm ligger i utan att det skulle bli några negativa effekter.

– Det viktiga är att skåningarnas dyrare elkostnader och de skånska företagens försämrade villkor snarast åtgärdas, understryker han. Kostnaden för elkraft borde inte på grund av nationella beslut tillåtas försämra skånsk konkurrenskraft.

Jonas Duveborn