Multiresistenta bakterier (grönt) och människoceller. Foto: NIAID

Multiresistenta bakterier (grönt) och människoceller. Foto: NIAID


I Region Skånes budget för 2015 slås det fast att man under året ska ta fram en handlingsplan för maten inom Region Skåne som säkerställer att livsmedel håller minst den standard som svenska djurskyddsregler stadgar.

Mot bakgrund av att antibiotikaresistens – något som delvis beror på just ett överanvändande av antibiotika i importerat kött – är ett allt större problem för både den svenska och internationella vården och folkhälsan, ser Alliansen med viss oro på att ingenting gällande tidsramar eller innehåll för denna plan ännu har kommunicerats från S eller MP. På grund av detta lade Allianspartierna en protokollsanteckning vid regionstyrelsens sammanträde (5/2) där vi förutsatte att den höga och ansvarstagande ambitionsnivå som sattes av Alliansen även nu respekteras av den styrande minoriteten. Inte minst eftersom MP då de satt tillsammans med Alliansen i Femklövern talade om vikten av en antibiotikafri vård. Vi får helt enkelt nu se hur tungt dessa utspel kommer att väga i den nya politiska konstellationen.

Nova-Jeanette Nilsson