Birgitta Södertun (KD), Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Gilbert Tribo (FP).

Birgitta Södertun (KD), Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Gilbert Tribo (FP).

Igår (22/1) presenterade Alliansen sina sjukvårdssatsningar för 2015. Sammanfattningsvis är det ett förslag som satsar mer på sjukvården och innebär att ambitionsnivån på en rad olika områden kraftigt höjs i jämförelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

För vårdcentralerna innebär det att antalet utbildningsplatser för allmänläkare höjs från 40 platser till 60 platser för 2015. Samtidigt lanseras en stor satsning på avancerad sjukvård i hemmet och ökad resurser för att öka hembesöken till våra mest sjuka äldre. Totalt avsätts 50 miljoner kronor mer till hembesök och avancerad vård i hemmet än vad den styrande minoriteten vill göra.

Följande förslag finns med i alliansens sjukvårdssatsningar för 2015:

  • Att anslagen till Centrum för primärvårdsforskning höjs med 2 miljoner kronor under 2015 med målet att utveckla ett forskningscenter för primärvård i europeisk toppklass.
  • Att ytterligare 3 miljoner kronor anslås 2015 så att alla med en cancerdiagnos erbjuds en kontaktsjuksköterska, med implementering under 2015 och 2016.
  • Att 2015 anslå ytterligare 30 miljoner kronor för att öka antalet platser för avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) med som lägst 35 i hela Skåne under 2015.
  • Att 2015 anslå ytterligare 20 miljoner kronor till Hälsoval Skåne utöver ordinarie uppräkningar för framför allt utökad hembesöksverksamhet med särskilt fokus på de mest sjuka äldre.
  • Att anslå ytterligare 3 miljoner kronor 2015 för att unga vuxna inom akutpsykiatrin garanteras en fast kontaktperson efter första besöket.
  • Att för 2015 anslå ytterligare 10 miljoner kronor för att Region Skåne utökar antalet utbildningsplatser för specialisttjänst inom allmänmedicin så att det tillkommer 60 nya platser.
  • Att anslå ytterligare 8 miljoner kronor 2015 så att första linjen-mottagningar etableras på fler platser i Skåne och att föräldrastödet på mottagningarna stärks.
  • Att anslå 5 miljoner kronor 2015 för att stärka SUS Malmös barnöverviktsenhet som kompetenscenter och öka kontakten mellan sjukvård och skolsköterskorna samt fler informationsinsatser på skolor.
  • Att anslå 3 miljoner kronor 2015 för att höja lönerna för förlösande barnmorskorna med 1000 kr per månad.

Mattias Brage