Stefan Lamme har arbetat inom sjukvården sedan 1970-talet. Han är specialist i internmedicin och har bland annat varit verksamhetschef på sjukhusen i Hässleholm och Simrishamn.

Stefan Lamme har arbetat inom sjukvården sedan 1970-talet. Han är specialist i internmedicin och har bland annat varit verksamhetschef på sjukhusen i Hässleholm och Simrishamn.

”ViS har erfarenhet och sjukvårdskunskap för att kunna politiskt styra och leda sjukvården i Region Skåne – de nuvarande ledande politikerna i Region Skåne saknar detta!”

Fakta

Vårdpartiet i Skåne sprider i olika kanaler budskapet att Region Skåne ägnar sig för mycket åt annat än sjukvård. Så kan man tycka, men vad regionen ska göra fastställs av riksdagen, inte av regionen själv. Det regionala utvecklingsuppdraget låg tidigare på tjänstemän på länsstyrelsen, men flyttades 1998 till Region Skåne för att de folkvalda skulle få inflytande över sådant som näringslivs-, miljö-, folkhälso-, och infrastrukturfrågor. Region Skåne har fått ett efterlängtat mandat att företräda Skånes intressen.

En del tycker också att det är viktigt med kollektivtrafik.

Att de ledande politikerna saknar erfarenhet och sjukvårdskunskap är fel – regionrådet Stefan Lamme (M), som leder vårdproduktionsberedningen – är tidigare överläkare. Men det är i grunden irrelevant. Det demokratiska Sverige är inget tjänstemannavälde. Att det inte är vårdpersonalen själv som har det övergripande ansvaret för vården anses vara lika sunt som att det inte är militärer som bestämmer över försvaret eller poliser över den rättsvårdande apparaten. Arbetstagares intressen företräds av fackliga organisationer, inte av politiska partier.

Moderaterna tycker däremot att vårdpersonal ofta har bättre förutsättningar än politiker att bestämma över hur de mål som politiken sätter upp ska nås. Därför är det viktigt med fler vårdval. Politiker ska inte peta i varje detalj.