I Helsingborgs Dagblad (21/8, inte på nätet) påstår Vårdpartiet i Skånes Ingvar Thorell att köerna till specialistbesök eller operation i Region Skåne har ökat med 35 procent, från 7 750 till 10 375 väntande.

Fakta

Enligt den statistik Region Skåne rapporterar in har andelen väntande i kö för specialistbesök eller åtgärd mycket riktigt ökat. I juni 2013 var det totala antalet väntande som stod i kö 11 744, i juni 2014 var det 12 684.

Samtidigt kan man konstatera att 2013 fick 9 899 vård inom 90 dagar, 2014 hade antalet ökat till 10 234. Här ska också vägas in att det jämfört med 2013 finns åtta nya vårdenheter som rapporterar in statistik inom detta område, vilket per automatik medför att det finns fler patienter.

Det intressanta är dock inte att det blir fler som behöver eller får vård, utan hur länge de som står i kö för vård får vänta.

I Skåne fick 84 procent vård inom vårdgarantins utlovade 90 dagar 2013. 2014 hade andelen minskat till 81 procent. Samtidigt klarar Region Skåne med råge kömiljardens krav på att ge 70 procent av patienterna vård inom 60 dagar.

Sett i ett längre perspektiv är det uppenbart att vårdköerna har kapats: 2005 väntade fler än 12 500 i vård för operation/åtgärd under mer än 90 dagar. Nu är de färre än 4 000.

 

kö1407